Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 lipca 2019
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ I OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO UDZIAŁU W RAMACH KAMPANII „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”.
<DOSTĘP TUTAJ>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*powyżysze oświadczenie prosimy przesłć na adres:  to.kloskowski@ron.mil.pl

*dodatkowe informacje dotyczące składania oświadczeń: tel. 261 812 041

REGULAMIN

ORGANIZACJI KAMPANII „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”

PROWADZONEJ W 1.WARSZAWSKIEJ BRYGADZIE PANCERNEJ

 W DNIU 13 LIPCA 2019 ROKU

 

      Celem kampanii pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” jest promocja służby wojskowej i zachęcenie do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji będzie organizacja zajęć o charakterze okołowojskowym, skierowanych do osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie i zainteresowanych służbą wojskową.

 

POSTANOWIENIA:

 1. Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach kampanii może być osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, spełniająca warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o przyjęcie do służby wojskowej:

- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;

- nie była karana za przestępstwa umyślne;

- nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno     - mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce wojskowej przeznaczonej do militaryzacji.

 1. Uczestnik musi być osobą o dobrym stanie zdrowia, co potwierdza składając własnoręcznie podpisane oświadczenie.
 2. Uczestnik kampanii winny jest podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie swojego wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Uczestnik może brać udział w zajęciach wyłącznie w stroju odpowiednim do specyfiki zajęć - preferowany ubiór i obuwie sportowe.
 4. Do udziału w zajęciach niedopuszczone zostaną osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 5. Zajęcia odbędą się w dniu 13 lipca 2019 roku, w godzinach 10.00 - 19.00 na terenie 1.Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej.
 6. Uczestnik winien stawić się w brygadzie nie później niż do godz. 09.45 - punkt stawiennictwa: Klub 1.Warszawskiej Brygady Pancernej przy ulicy Plac Wojska Polskiego 129.
 7. Zajęcia obejmą formy aktywności, takie jak m.in.:

- udzielanie pomocy przedmedycznej;

- zapoznanie z podstawowymi rodzajami broni strzeleckiej;

- nauka celowania z broni strzeleckiej z wykorzystaniem trenażera CYKLOP;

- rzut granatem szkolnym;

- biegi zespołowe i indywidualne na rożnych dystansach;

- gra strzelecka – paintball.

 1. Każdy uczestnik zajęć zostanie objęty ubezpieczaniem od NNW, którego koszt pokrywa organizator.
 2. Wszystkim uczestnikom zostanie przez organizatora zapewnione zabezpieczenie medyczne.
 3. Każdy uczestnik zajęć otrzyma dwa posiłki.
 4. Liczba uczestników zajęć nie może być mniejsza niż 20 osób i większa niż 100 osób.
 5. W przypadku zgłoszenia się do udziału w zajęciach mniej niż 20 osób jednostka ma prawo odstąpić od ich zorganizowania, wskazując inny termin, jednak nie późniejszy niż 31 sierpnia 2019 roku.
 6. Jeśli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje więcej niż 100 osób, wówczas o zakwalifikowaniu do udziału w nich decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 7. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w dniu 13 lipca 2019 roku na terenie 1.Warszawskiej Brygady Pancernej powinna przesłać swoje zgłoszenie na adres: to.kloskowski@ron.mil.pl w terminie do 11 lipca 2019 roku.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zajęć uzyskać można telefonując na numery: 261 812 041 lub 727 015 172.
 9. OŚWIADCZENIE

   

  Ja, niżej podpisany/a, …………………………………………  oświadczam że:

  1)  mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zajęciach organizowanych w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” przez Jednostkę Wojskową Nr ………… w ………………….. …………. wyszczególnionych w Regulaminie oraz nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w nich;

   

  2)    w zajęciach biorę udział na własną odpowiedzialność i jestem świadoma/y ryzyka związanego z uczestnictwem.

  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

  Ponadto oświadczam, że związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Jednostce Wojskowej Nr ………… w …………………. wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / głosu / wypowiedzi przez Ministerstwo Obrony Narodowej, dla celów działań informacyjno – promocyjnych związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

  Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas mojego uczestnictwa w kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” mogą zostać umieszczone na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

  Zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

  Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.

  Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Ministra Obrony Narodowej, bądź Ministerstwa Obrony Narodowej, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku / głosu / wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

  Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP