Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

ZADANIA

 

 Do zadań wojskowych komendantów uzupełnień należy:

 1. zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:
  1. kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem  wyższych  stanów  gotowości  bojowej  i zabezpieczeniem  mobilizacyjnego  rozwinięcia  jednostek  wojskowych,
  2. planowanie  i organizowanie  mobilizacyjnego  uzupełniania  jednostek  wojskowych  środkami  transportowymii maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;
 2. administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:
  1. uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  2. nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej,
  3. kierowanie  osób  i żołnierzy  rezerwy  do  powiatowych  komisji  lekarskich  albo  wojskowych  komisji  lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,
  4. wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,
  5. przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  6. orzekanie  o udzieleniu  odroczenia  osobie  podlegającej  obowiązkowi  odbycia  zasadniczej  służby  wojskowej(przeszkolenia wojskowego),
  7. przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
  8. nadawanie  przydziałów  mobilizacyjnych,  przydziałów  kryzysowych,  pracowniczych  przydziałów  mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
  9. reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  10. sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych,
  11. prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
  12. udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  13. współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania  możliwości  nadawania  przydziałów  organizacyjno-mobilizacyjnych  do  tych  jednostek żołnierzomrezerwy;
 3. wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:
  1. prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych,
  2. administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia,
  3. organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych,
  4. organizowanie  wykorzystania  zasobów  paliw  płynnych  utrzymywanych  w stacjach  paliwowych  do  pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;
 4. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:
  1. utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa,
  2. współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,
  3. sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską,
  4. utrzymywanie  ścisłej  współpracy  z odpowiednimi  organami  Policji,  Straży  Granicznej,  Biura  Ochrony  Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych;
 5. udział  w rekrutacji  i naborze  ochotników  do  czynnej  służby  wojskowej,  w tym  do  zawodowej  służby  wojskoweji służby kandydackiej;
 6. gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych, w tym:
  1. gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,
  2. prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie,
  3. planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym zakresie,
  4. współdziałanie  z dowódcami  jednostek  wojskowych  w zakresie  ustalania  potrzeb  i możliwości  przedsięwzięć szkoleniowych,
  5. stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie,
  6. organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
 7. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:
  1. uczestniczenie,  w razie  potrzeby,  w pracach  zespołów  zarządzania  kryzysowego  samorządu  terytorialnego  na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,
  2. przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
 8. promocja obronności i służby wojskowej przez:
  1. współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie,
  2. organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystościi imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie,
  3. współpracę z powiatowymi urzędami pracy.
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP