Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa – Praga poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent
do spraw: naboru do służby

WARUNKI PRACY
Praca biurowa przy komputerze, obsługa interesantów, brak windy, konieczność przemieszczania się po kondygnacjach,
brak jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wystąpienia publiczne, sporadycznie praca poza siedzibą
urzędu.


ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie naboru do zawodowej służby wojskowej.
Przygotowywanie i opracowywanie kompletów dokumentacji dla osób ubiegających się o powołanie do zawodowej
służby wojskowej.
Wnioskowanie i kierowanie osób do terenowej wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej w celu
określenia zdolnych do czynnej służby wojskowej.
Wydawanie książeczek wojskowych oraz ich ewidencjonowanie w książce rozchodu.
Prowadzenie i aktualizacja ewidencji w formie elektronicznej w systemie „SPIRALA -ZINT” SEW on-line osób
podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, uznanych za zdolnych do czynnej służby wojskowej.
Opracowywanie i prowadzenie danych statystycznych osób zdolnych do czynnej służby wojskowej.
Współpraca z urzędami pracy, urzędami dzielnic w zakresie promowania Narodowych Sił Rezerwowych, służby
terytorialnej i służby przygotowawczej.
Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji z zakresu kwalifikacji wojskowej. Udział w kwalifikacji wojskowej.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" albo oświadczenie o
wrażeniu zgody na poddaniu się zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE
Znajomość ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Dz.U z 2019 r. poz. 330) w zakresie powoływania do
zawodowej służby wojskowej.
Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541) w zakresie kwalifikacji
wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej oraz służby terytorialnej.
Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" albo oświadczenie o
wrażeniu zgody na poddaniu się zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 15 czerwca 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga, tel. 261-872-343
Kontakt do inspektora ochrony danych: Tel. 261-872-267
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: Komisja przeprowadzająca nabór.
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy
ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z
przepisów o archiwizacji.
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.
imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do
zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na
stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod Nr tel.:
261-872-309 w zakresie obowiązków;
261-872-248 w zakresie wymagań formalnych.
Wynagrodzenie zasadnicze do 2929 zł plus dodatek stażowy do 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz podwyżka
wynagrodzenia w KSC w 2020 r. wynikające z podwyższonej kwoty bazowej.

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w
urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-06-05 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-06-05 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-06-05 11:55
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP