Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

Młodszy informatyk ogłoszenie nr 81042 - Rekrutacja zakończona

Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Młodszy informatyk

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Adres urzędu:
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga ul. B. BRECHTA 16, 00-987 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca biurowa przy komputerze pod presją czasu, okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie administrowania, tj. pow. wołomiński i prawostronna Warszawa, budynek z wysokim parterem, trzykondygnacyjny bez windy i udogodnień dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach.

Osoba na tym stanowisku:

 • Udział w planowaniu potrzeb materiałowo - technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań przez WKU;
 • Zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu WKU;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WKU dla użytkowników systemów teleinformatycznych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrona systemów teleinformatycznych w WKU Konfiguracja komputerów, nadawanie uprawnień użytkownikom).
 • Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemów informatycznych resortu obrony na narodowej, znajdujących się na wyposażeniu WKU oraz ich bieżącą obsługą.

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie informatyczne,
 • Doświadczenie zawodowe,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Znajomość budowy i obsługi systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych.
 • Znajomość środowiska Windows Serwer, sieci LAN, podstawy Active Directory i HTML.
 • Znajomość technologii sieciowych(drukarki, skanery itp.
 • Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych oraz naprawy i serwisowania sprzętu komputerowego.
 • Poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych "Tajne" albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

 

Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy:

Praca biurowa przy komputerze pod presją czasu, okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie administrowania, tj. pow.
wołomiński i prawostronna Warszawa, budynek z wysokim parterem, trzykondygnacyjny bez windy i udogodnień dla
osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach.

Dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, , rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wynagrodzenie zasadnicze do 3400 zł brutto
+ plus dodatek stażowy do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe informacje można uzyskać: Tryb i przebieg
naboru: tel 261-872-343 lub tel 261-872-248; warunki pracy: tel. 261-872-267.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • ocena formalna dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-08-02

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych lub poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych "Tajne"

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 19 lipca 2021

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 81042" na adres: Wojskowa Komenda
Uzupełnień Warszawa-Praga ul. B. BRECHTA 16, 00-987 Warszawa
(z dopiskiem "nabór na stanowisko młodszego informatyka")

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2021 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 Przetwarzanie danych osobowych

 DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga w Warszawie z siedzibą: ul.B.
Brechta 16, 00-987 Warszawa tel. 261 872 453 adres e-mail: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
Warszawa-Praga pełni IDO. Kontakt: adres e-mail: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl, tel. 26-187-22-67. listownie:
ul.Bertolta Brechta 16 00-987 Warszawa
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja
dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221
2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221
Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,
nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w
służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie
danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w
dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. 

 Wzory oświadczeń

 

 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-07-09 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-07-09 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-08-02 12:35
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP