Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa – Praga poszukuje osoby do pracy na Inspektora do spraw terytorialnej służby wojskowej Wydział Rekrutacji

Ogłoszenie o pracę: Inspektor do spraw terytorialnej służby wojskowej Wydział Rekrutacji: nr naboru 74356

 

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej;
 • gromadzi i przetwarza dane osobowe objęte ewidencją wojskową w resortowych systemach teleinformatycznych;
 • sporządza meldunki, sprawozdania i analizy z rekrutacji i naboru to terytorialnej służby wojskowej;
 • bierze udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej;
 • uczestniczy w kwalifikacji wojskowej jako przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze administracyjno – biurowym;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, prawo, bezpieczeństwo narodowe (pokrewne) lub studia wojskowe;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub zawodowa służba wojskowa w jednostce/instytucji wojskowej na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;
 • Znajomość obsługi SI Spirala-Zint, SEW on-line.

 

Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy;
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy;
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

 

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-03-01

Przewidywany czas zastępstwa do: 2021-08-31

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do: 22 lutego2021:

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 74356" na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa -Praga w Warszawie, ul. B. Brechta 16, 00-987 Warszawa

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 261-872-248

 

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://wkuwarszawa-praga.wp.mil.pl/pl/bip/info/a-ogoszenia/-1032578l-wzory-oswiadczen/

 

 Wybrana została Pani Paulina KACHNIARZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-02-10 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-02-10 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-03-02 14:04
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP