Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga ul. Brechta

16, 00-987 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, budynek 4 kondygnacyjny bez windy, konieczność częstego przemieszczania się po poszczególnych

kondygnacjach, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności

kontrola okresowa, kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji.

Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

Nadzór nad funkjonowaniem kancelarii tajnej oraz obiegiem dokumentów w WKU.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”,

wydane przez ABW albo SKW.

Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW dla

pełnomocników ochrony.

Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019, poz. 742) oraz aktów wykonawczych.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

„Tajne”, wydanego przez ABW albo SKW.

Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez ABW albo

SKW dla pełnomocników ochrony.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 21 sierpnia 2020 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga, ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga

Kontakt do inspektora ochrony danych: 261 872 424

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: Komisja przeprowadzająca nabór

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w

których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy

ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z

przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora

danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221

2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221

Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.

imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do

zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na

stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można

odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3900 zł plus dodatek stażowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Pełnomocnik ds. OIN tel. 261-872-213,

Inspektor ochrony danych tel. 261 872 424.

Oferty niekompletne będą odrzucone.

Informacje z przebiegu naboru będą dostępne na stronie internetowej WKU Warszawa - Praga:

www.wkuwarszawa-praga.wp.mil.pl/pl/bip/praca

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w

służbie cywilnej

LEGENDA

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,

które spełniają wszystkie następujące warunki:

• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-08-01 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-08-03 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-08-11 08:50
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP