Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny do spraw prawnych i kadrowych

 

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny

do spraw: prawnych i kadrowych (zastępstwo)

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, budynek 4 kondygnacyjny bez windy, konieczność częstego przemieszczania się po

poszczególnych kondygnacjach, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska służby cywilnej.

Prowadzenie spraw kadrowych żołnierzy zawodowych, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z

pełnieniem zawodowej służby wojskowej.

Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz rozkazów personalnych w sprawach żołnierzy zawodowych.

Realizacja bieżących spraw pracowników oraz żołnierzy zawodowych wynikających ze stosunku pracy (służby).

Przygotowanie planu zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń pracowników oraz monitorowanie wydatków funduszu wynagrodzeń.

Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych opracowywanych przez pracowników. (stosunku służby).

Udzielanie pomocy prawnej żołnierzom i pracownikom w realizacji zadań wynikających z obowiązków na zajmowanych stanowiskach.

Planowanie i prowadzenie szkoleń z zagadnień prawnych wynikających z działalności WKU.

Reprezentowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Praga przed sądem.

Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Dz.U. z 2018, poz.173 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 z późn. zm.).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742)

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie

postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,

zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 21 sierpnia 2020 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga tel.

261-872-343

Kontakt do inspektora ochrony danych: Tel. 261-872-267

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po

przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Komisja przeprowadzająca nabór

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy

administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221

2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c

RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie

cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze do 4000 zł plus dodatek stażowy. Realna możliwość zatrudnienia na stałe

bezpośrednio po okresie zastępstwa.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-872-343.

Wyniki częściowe i ostateczne rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej WKU -

wkuwarszawapraga.wp.mil.pl

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w
urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-08-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-08-12 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-08-12 14:23
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP