Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Oferta BHP

Warszawa, dnia 28 luty 2020 r.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Warszawa – Praga

ul. Brechta 16

00-987 Warszawa

                                                                               ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości  poniżej 2000 euro

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga, ul. Brechta 16 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: obsługa w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
Warszawa-Praga, tj.:

1)      prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp ppoż. oraz prowadzenie szkoleń bhp i ppoż.;

2)      sporządzanie i przedstawianie Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień Warszawa - Praga
(co najmniej raz w roku) okresowych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych
i organizacyjnych w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia żołnierzy (pracowników), poprawy warunków pracy, zapewnienia osobom przebywającym w budynkach bezpieczeństwo
i możliwość ewakuacji oraz skuteczność prowadzenia akcji ratowniczej;

3)      udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji instytucji albo jej części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia w planach wymagań bhp i ppoż. w tych założeniach i dokumentacji;

4)      opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy (służby);

5)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (pozostających
w związku ze służbą wojskową lub wykonywaną pracą) oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe (związane ze służbą wojskową), a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)      doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy (służby), na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

7)      współpracę z laboratoriami i innymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach;

8)      współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (żołnierzami), a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników i kadry;

9)      uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp i ppoż. oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp i ppoż., w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

10)    przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ppoż., a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa – Praga.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy
o przekazanie oferty na adres: Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Praga ul. Brechta 16,
00-987 Warszawa najpóźniej do dnia 15 marca 2020 r.

 

 

UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego

 

 

 

                                                                    ....................................................................

                                                                           (data i podpis osoby prowadzącej sprawę)

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-02-28 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-03-03 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-03-03 13:11
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP