Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Zasady rekrutacji 2021/2022

 

Art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 860):

"Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...]."

 

Kandydat/-ka ubiegający/-a się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

Do dnia 31 maja 2021 r.

 1. Wypełnić elektronicznie kwestionariusz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK, rejestracja on-line) ,
 2. Umieścić w systemie IRK zdjęcie dyplomowe,
 3. Dostarczyć do Uczelni:
  1. podpisany wniosek o przyjęcie na studia wojskowe zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do IRK (rejestracja online),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
  3. życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
  4. odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopię).

Najpóźniej w dniu 07.07.2021 r.

 1. Wnieść opłatę z tytułu egzaminów wstępnych – rekrutacyjną (Informacje dla kandydatów). Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100,00 zł.
 2. Dostarczyć:
  1. kopię świadectwa dojrzałości,

   Oryginał należy przedłożyć do wglądu w dniu rejestracji kandydatów.

  2. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed egzaminem wstępnym,

   W przypadku zaświadczenia KRK uzyskanego w postaci elektronicznej, dokument w postaci pliku XML należy dodatkowo dostarczyć na nośniku danych (np. płycie CD), który zostanie dołączony do teczki akt kandydata.

  3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  4. zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego wydane przez lekarza rejonowego, rodzinnego internistę lub sportowego nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego,
  5. uprawnienia (poświadczenia) potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (osiągnięcia), np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia instruktorskie, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu klasy mundurowej, certyfikowanej klasy mundurowej o profilu wojskowym, służby przygotowawczej, ukończenie liceum wojskowego, ukończenie studiów cywilnych w uczelni wojskowej.

W przypadku wstępnego zakwalifikowania na studia wojskowe

 1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

  Kandydat/-ka wstępnie zakwalifikowany/a, kierowany/a jest przez macierzyste WKU na specjalistyczne badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku oraz Wojskowej Poradni Psychologicznej.

  W sprawie skierowań na badania specjalistyczne oraz orzeczeń lekarskich należy kontaktować się z WKU właściwym do miejsca zamieszkania.


  Kandydat/-ka nie posiadający/-a zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej a posiadający jednocześnie zdolność do zawodowej służby wojskowej, może zostać przyjęty na studia wojskowe pod warunkiem, że ubiega się o przyjęcie na kierunek nie związany ze służbą na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej (informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie). W takim przypadku dopuszcza się również zmianę wybranego pierwotnie kierunku studiów poprzez stosowną deklarację przesłaną na adres rekrutacja@amw.gdynia.pl.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Zasadnicze

Termin: 07-09.07.2021 r.

W ramach postępowania rekrutacyjnego odbędzie się:

 1. Rejestracja przybyłych kandydatów/-ek.
 2. Test znajomości języka angielskiego.

  Dotyczy osób, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.
  Test znajomości języka angielskiego, przeprowadzony zostanie na poziomie B1 z elementami B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

 3. Sprawdzian sprawności fizycznej.

  Dla kandydatów wnioskujących o przyjęcie na kierunek studiów mechatronika w specjalności prace podwodne przeprowadza się dodatkowo test wydolności fizycznej.

 4. Rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego w tym zasady naliczania punktów rekrutacyjnych zostaną opublikowane po ukazaniu się Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022.

Kandydat/-ka nie zostanie dopuszczony/-a do postępowania rekrutacyjnego w przypadku:

 1. braku zaświadczenia lekarskiego o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego wydanego przez lekarza rejonowego, rodzinnego, internistę lub sportowego nie wcześniej niż 14 przed terminem egzaminu,
 2. nie uzyskania minimalnej liczby punktów kwalifikacyjnych z języka angielskiego.

 

Dodatkowe

Termin: 13-14.09.2021 r.

Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne dotyczy osób, które do dnia 31.05.2021 r. dostarczyły do uczelni wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniają conajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. przystąpiły do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym,
 2. uzyskały w wyniku odwołania pozytywne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej.

Przyjęcie kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki podczas rekrutacji dodatkowej jest realizowane pod warunkiem występowania wakujących miejsc w ramach limitu przyznanego przez MON i nie może nastąpić później niż do dnia inauguracji roku akademickiego.

 

 

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP