Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia żołnierzy rezerwyWszystkie osoby, które są chętne do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami WKU
 
Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową (tj. zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie wojskowe, okresową służbę wojskową lub zawodową służbę wojskową) kontakt pod nr tel. 26 187 21 05, 26 187 24 29 i 26 187 24 13, pok. nr 203


Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz odbywaniu okresowej służby wojskowej.

 

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 1. żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
 2. żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 3. osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.


Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 1. prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
 2. zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
 3. zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.


Ćwiczenia mogą być odbywane jako:

 1. jednodniowe;
 2. krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 3. długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 4. rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.


Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 2. mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przy-działu kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 4. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

 

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
 • dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
 • dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.


Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowychnie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445) na podstawie art. 101 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązkuobrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonej w tej karcie. Terminu tego nie stosuje sie jeżeli powołania następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osoba powołana nie stawiła sie na skutecznie doręczone wezwanie w celu powołania na ćwiczenia oraz gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym.

 

Wynagrodzenie finansowe

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych.

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje:

  •  

    

    

 1. świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych
 2. ponadto wszystkim przysługuje zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

 Pozostałe informacje można uzyskać: LINK

 

 >>WNIOSEK<<


 

Wymagane dokumenty 
Wniosek o powołanie na ćwiczenia pdf doc

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP