Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dane osobowe

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa-Praga

w związku z realizacją zadań ustawowych.Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanej dalej: RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga z siedzibą:
ul. Bertolta Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261 872 453
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl


Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Praga pełni IDO.

Kontakt:
adres e-mail: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl,
tel. 26-187-22-67.

listownie:
ul. Bertolta Brechta 16
00-987 Warszawa


Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Wojskowej Komendy Uzupełnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (którym Administrator powierzył  przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy), a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, niezbędny do wykonywania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.


W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP