Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wojskowa Komenda Uzupełnień zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga https://wkuwarszawa-praga.wp.mil.pl/

 • Data publikacji strony internetowej:       20.08.2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:         04.08.2020 r.
 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 19.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł, głównie Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Wyłączenia

 • Multimedia nadawane na żywo;
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone
  w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu;
 • Linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzyła WKU Warszawa-Praga,
 • Treści będące w posiadaniu WKU, które nie zostały przez WKU lub na jego rzecz wytworzone lub przez WKU nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której WKU nie jest uprawniony.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator
  ds. dostępności: referent prawno-administracyjny;
 • E-mail: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl
 • Telefon:  261 872 248 lub 261 872 213

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
 • Adres: ul. Bertolda Brechta 16, 00-987 Warszawa
 • E-mail: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl
 • Telefon:  261 872 453;

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można zgłosić skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - adres strony Internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Wojskowa Komenda Uzupełnień mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Brechta 16. Interesanci muszą zgłosić się na Biuro Przepustek (portiernia), które znajduje się na parterze i obsługiwane jest przez  pracowników SUFO. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesantów odbierają z Biura Przepustek (portiernia) i cały czas eskortują osoby przyjmujące.  Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny, nie jest on całkowicie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, sprawy tych osób załatwiane są na parterze urzędu. W budynku WKU nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) Online, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ułatwienia

 • Zmiana wielkości czcionki;
 • Na stronie znajduje się wyszukiwarka;
 • Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki;
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

O braku dostępności cyfrowej można powiadomić poprzez email: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl Osobą odpowiedzialną jest starszy informatyk WKU Warszawa-Praga. Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu 261 872 267.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP