Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dla studentów

 

Istnieje możliwość odbycia szkolenia w ramach służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach w korpusie podoficerów dla studentów uczelni wyższych, którego realizacja przewidziana jest w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w czasie letnich przerw wakacyjnych może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów.


DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
 • odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w tym: certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów, uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej.


Postępowanie kwalifikacyjne do służby przygotowawczej ma charakter konkursowy a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby lub braku tej rekomendacji stanowią:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji przydatnych w wojsku,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 • potrzeby Sił Zbrojnych w tym limit powołań.


W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje:

 • zakwaterowanie zbiorowe,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • uposażenie.

POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

 • z dniem rozpoczęcia służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł kadeta, jeżeli kształci się na podoficera,
 • kandydat, który zakwalifikował się do pełnienia służby przygotowawczej i wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia szkolenia składa przysięgę wojskową,
 • po zakończeniu początkowego okresu kształcenia podstawowego żołnierz kształcący się na podoficera odbywa kształcenie specjalistyczne przygotowujące go do objęcia obowiązków na szczeblu dowódcy drużyny,
 • na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną egzamin na podoficera,
 • po zdanym egzaminie na podoficera Komendant lub Dowódca nadaje specjalność wojskową zgodnie, z którą był kształcony i mianuje go na stopień starszego szeregowego z jednoczesnym przeznaczeniem na pierwszy stopień podoficerski po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP