Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje

 

Kwalifikacja wojskowa - zespół czynności przeprowadzonych w określonym czasie przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatową komisją lekarską i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w celu:

  • założenia ewidencji wojskowej,
  • ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej,
  • wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
  • rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.
Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Zobowiązani są do stawienia się w określonym terminie i miejscu wyznaczonym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli osiemnasty rok życia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwudziesty czwarty rok życia.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane), a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.
Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie. Terminy jej przeprowadzania są ustalane corocznie w rozporządzeniu MON i MSWiA.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl

    
  • BIP