Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje o NSR

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) forma odbywania ochotniczej służby wojskowej, przeznaczona dla żołnierzy rezerwy.


KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH?
Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających
przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

O służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, może ubiegać się każdy żołnierz rezerwy posiadający obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek (szeregowi – do 55 lat, podoficerowie i oficerowie – do 63 lat), oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.
Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia następujące warunki:

 1. nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 2. nie był karany za przestępstwo umyślne;
 3. posiada wykształcenie co najmniej:
  • gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,
  • średnie lub średnie branżowe – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,
  • wyższe – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 4. posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 5. zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;
 6. pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98b ust. 5 ustawy – w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbył czynnej służby wojskowej.

Narodowe Siły Rezerwowe stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w: zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochronie mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
W celu powołania do Narodowych Sił Rezerwowych należy złożyć wniosek  do wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień składa:
1) żołnierz rezerwy - bezpośrednio;
2) żołnierz w czynnej służbie wojskowej, żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową lub żołnierz pełniący służbę kandydacką - za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.

Do wniosku załącza się:
- odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
- uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,
- odpisy, uwierzytelnione kopie lub po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

REKTRUTACJA OCHOTNIKÓW DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:
1) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;
2) umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
3) sprawdza, czy spełnione są przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu, o których mowa w art. 59b ust. 6 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 8 ustawy;
4) kieruje go, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;
5) wydaje mu w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego;
str. 16 z 60
6) po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt 1-5, przesyła otrzymany wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe, odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy, w terminie ustalonym z tym dowódcą.

Dokonanie czynności, o której mowa pkt. 3), w zakresie sprawdzenia warunku określonego w art. 59b ust 6 pkt 2 ustawy, następuje w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub w ramach prowadzonego zwykłego postepowania sprawdzającego.
W przypadku niezaakceptowania przez dowódcę jednostki wojskowej kandydatury żołnierza rezerwy podczas spotkania6, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia żołnierza rezerwy i wojskowego komendanta uzupełnień o odmowie zawarcia kontraktu.


Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej przeprowadza z nim sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną, a w uzasadnionych przypadkach egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego wymagany na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej, a następnie, w przypadku zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy:
1) określa dla niego stanowisko służbowe;
2) wydaje mu, w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie zwykłego postepowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postepowania sprawdzającego, o ile czynności te nie zostały dokonane wcześniej przez wojskowego komendanta uzupełnień;
3) ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
4) podpisuje z nim kontrakt.

W przypadku niezaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy dowódca jednostki wojskowej pisemnie zawiadamia go o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.


Podstawą nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych między żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Natomiast organem wykonawczym do nadania przydziału kryzysowego jest wyłącznie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wojskowy komendant uzupełnień. Przydział kryzysowy to wyznaczenie poprzez nadanie karty przydziału kryzysowego, będącej decyzją administracyjną, żołnierza rezerwy – ochotnika na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej.


Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat albo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a ustawy, z możliwością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano.
Wojskowy komendant uzupełnień, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia żołnierzowi rezerwy karty przydziału, zawiadamia pracodawcę żołnierza o nadaniu temu żołnierzowi przydziału kryzysowego.

 

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Proces szkolenia żołnierzy NSR w ramach ćwiczeń wojskowych ma na celu doskonalenie i utrzymywanie na wysokim poziomie ich umiejętności i kwalifikacji oraz przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych.
Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);
  a) dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe, ustala - w formie zbiorowego wykazu dla jednostki wojskowej - dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane przez nich ćwiczenia wojskowe rotacyjne,
  b) zbiorowy wykaz dni odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych sporządza się nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne, i zapoznaje z nim, za pisemnym potwierdzeniem, żołnierzy rezerwy, a wyciąg z tego wykazu przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień w celu powołania tych żołnierzy na ćwiczenia wojskowe,
  c) ustalenie dni ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, w pierwszym roku kalendarzowym, w którym nadano żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy, może nastąpić w ciągu tego samego roku w formie załącznika do wykazu,
  d) zbiorowy wykaz dni odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, może być zmieniany na wniosek żołnierza, w tym przypadku uzasadnionym jego sytuacją rodzinną i zawodową, a także za jego zgodą, z wyjątkiem zmian wynikających z przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz pełnienia okresowej służby wojskowej,
  e) żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się ze zbiorowym wykazem dni odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w wykazie, a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia;
 2.  mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych.
  Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa zarządza Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
 3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwające nieprzerwalnie do trzydziestu dni);
 4. mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych (trwające nieprzerwalnie do dziewięćdziesięciu dni).
  O możliwości powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych długotrwałych wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy co najmniej przed rozpoczęciem kolejnego okresu szkoleniowego, jednak nie później niż na sześć miesięcy przed przewidywanym terminem powołania na te ćwiczenia;
 5. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 6. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Żołnierzy NSR na ćwiczenia wojskowe powołują wojskowi komendanci uzupełnień, a podstawę powołania stanowi karta powołania.
Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych rotacyjnych doręcza się żołnierzowi rezerwy, który zawarł kontrakt, nie później niż na czternaście dni przed pierwszym dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej w danym roku kalendarzowym.
Wojskowy komendant uzupełnień informuje pracodawcę osoby powoływanej o jej powołaniu do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku żołnierza rezerwy powołanego na ćwiczenia wojskowe rotacyjne wojskowy komendant uzupełnień powiadamia jego pracodawcę również o dniach, w których te ćwiczenia będą się odbywać i o zmianach w wykazie tych ćwiczeń.

NALEŻNOŚCI I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM NSR
Żołnierzom rezerwy za czas służby w NSR przysługuje:
1. Uposażenie7:
1) zasadnicze (za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych - stawka dzienna uposażenia zasadniczego według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego – 104,03 zł dla szeregowego);
7Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. 2017 r. poz. 2146); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U.2017, poz. 171)
str. 20 z 60
2) dodatki:
2.1) za szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej:
a) wysokość dodatku za służbę na morzu, za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem na morze na czas nie krótszy niż 6 godzin wynosi:
- na okręcie podwodnym - 25 zł,
- na okręcie nawodnym - 17 zł,
- na innej jednostce pływającej - 10 zł;
b) wysokość dodatku za wykonywanie prac podwodnych z użyciem sprzętu nurkowego, wynosi 20 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac;
c) wysokość dodatku desantowego wynosi 15 zł za każdy skok ze spadochronem wykonany w trakcie szkolenia wojskowego;
d) wysokość dodatku za wykonywanie zadań związanych z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych pochodzenia wojskowego albo w ich unieszkodliwianiu, pełniącego służbę w etatowym patrolu rozminowania, wynosi do 30 zł dziennie;
e) wysokość dodatku za wykonywanie poza macierzystą jednostką wojskową zadań związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków albo w akcjach poszukiwawczych lub ratowania życia ludzkiego wynosi 45 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań;
f) miesięczna wysokość dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wynosi:
- przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 75 zł,
- przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 90 zł,
- przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 120 zł,
- przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 180 zł;
2.2) funkcyjny;
Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego, któremu powierzono pełnienie nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu albo wykonywanie obowiązków służbowych
str. 21 z 60
na innym stanowisku dowódczym przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego, wynosi:
1) w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla podoficera - do 5%;
2) w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla oficera - do 15% - kwoty należnego uposażenia zasadniczego;
2.3) motywacyjny;
Miesięczna wysokość dodatku motywacyjnego wynosi, w przypadku żołnierza posiadającego:
- trzecią klasę kwalifikacyjną - 30 zł,
- drugą klasę kwalifikacyjną - 45 zł,
- pierwszą klasę kwalifikacyjną - 60 zł,
- mistrzowską klasę kwalifikacyjną - 90 zł;
2.4) za długoletnią służbę;
Żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych, na których nadane są przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek w wysokości 3% należnego uposażenia zasadniczego po upływie okresu trzech lat posiadania tego przydziału. Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 3% za każdy następny taki okres.
2. Inne należności pieniężne:
a) nagrody (w tym nagrody uznaniowej za odbycie ćwiczeń wojskowych – do 2.000 zł);
b) zapomogi;
c) należności za podróże służbowe.
3. Pozostałe świadczenia:
a) zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
b) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
c) bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
d) bezpłatne wyżywienie;
e) opieka medyczna;
f) opieka stomatologiczna;
g) ochrona uprawnień pracowniczych:
str. 22 z 60
w okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Powyższego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 oraz z 2017 r. poz. 2181). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.
Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania tego urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;
h) możliwość ciągłego podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz awansu na kolejne stopnie wojskowe (można również otrzymać dofinansowanie kosztów studiów i nauki);
i) dodatkowo, żołnierzom NSR z niepełną emeryturą wojskową, czas odbywanych ćwiczeń wojskowych wliczany jest do wysługi emerytalnej.

UPRAWNIENIA PRACODAWCY ŻOŁNIERZA NSR
Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem NSR, przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów (bez kwot wynagrodzenia) poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy.
Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, o których mowa wyżej, złożony do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, z pełnienia okresowej służby wojskowej lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawcy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Kwota świadczenia za każdy dzień odbywanych ćwiczeń nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
System rekompensat i motywacji pracodawców żołnierzy NSR nie dotyczy okresów, w których żołnierze ci nie pełnią czynnej służby wojskowej, tj. nie odbywają ćwiczeń wojskowych.

ZWOLNIENIE Z NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Kontrakt wygasa w przypadku uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna, albo nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie

 

 

Tytuł Plik
Narodowe Siły Rezerwowe. Vademecum PDF
Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych  PDF

 

 Już dziś Pani/Pan może zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Praga, gdzie może uzyskać informacje dotyczące służby w NSR.
Punkt informacyjny

czynny w godzinach

poniedziałek  8.00 - 16.30
wtorek -piatek 8.00 - 15.00


    
 Narodowe Siły Rezerwowe pok. nr 10 -  tel. 261 872-364
Służba Przygotowawcza pok. nr 10 -  tel. 261 872-419

 
 Jeśli masz jakieś pytania napisz:

 wkupraga@ron.mil.pl


  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP