Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje o WOT

 

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) - to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Służba w WOT jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz obronności państwa, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze swojej pracy zawodowej.

Szkolenie żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (tzw. "Terytorialsów") odbywa się najczęściej w weekendy.

 KTO MOŻE PEŁNIĆ TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ?

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat. Ponadto musi to być osoba, która nie była przeznaczona do służby zastępczej, nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego, nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Od kandydatów do terytorialnej służby wojskowej wymagane jest wykształcenie:

 • co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
 • co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Osoby ubiegające się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej składają wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień (do pobrania również w zakładce POZOSTAŁE/DOKUMENTY DO POBRANIA)

Do wniosku kandydat dołącza:

 • kopię dowodu osobistego;
 • odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie.

Ponadto może dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby takie jak:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej,
 • zaświadczenie szkoły realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, której jest absolwentem,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej 

 

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem wojskowego komendanta uzupełnień komisja rekrutacyjna w której uczestniczy, jako członek komisji rekrutacyjnej przedstawiciel dowódcy jednostki WOT. Ma ono charakter konkursowy i obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.
W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.
Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat.
Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę.

 

GDZIE PEŁNI SIĘ TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ?
Terytorialną służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.
Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie lub dyspozycyjnie.
Żołnierz OT pełni służbę rotacyjnie w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy. Może pełnić służbę rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni służbę.
Żołnierz OT pełni służbę dyspozycyjnie poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.
Żołnierz OT, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej i nie złożył przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełni terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach której odbywa szkolenie podstawowe i składa przysięgę wojskową.
W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe może odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.

 

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY OT
Żołnierz pełniący TSW otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe, z którym zobowiązany jest się stawiać do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie oraz bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny (w trakcie pełnienia służby rotacyjnie). Objęty on jest również obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Za każdy dzień trwania tej służby otrzymuje uposażenie zasadnicze (od 117,4 zł/dzień) i dodatki w wysokości i na zasadach określonych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia terytorialnej służby wojskowej otrzymuje dodatek za gotowość bojową, którego wysokość ustala się na poziomie nie niższym niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Ponadto żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje:

 • zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby rotacyjnie i z powrotem,
 • odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby),
 • świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • urlop bezpłatny na okres trwania służby,
 • nagrody i zapomogi zgodnie z ustawą o uposażeniu żołnierzy niezawodowych.

 

ZWOLNIENIE Z PEŁNIENIA TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Zwolnienie żołnierza OT ze służby następuje w ostatnim dniu ustalonego czasu jej trwania albo przed tym dniem, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 98t ust. 2 lub 3 ustawy.
Żołnierza OT zwolnionego z terytorialnej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.

 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Przebieg rekrutacji, zasady i tok pełnienia oraz regulacje dotyczące wynagrodzeń dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową unormowane zostały w:
1) ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.);
2) ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. 2017 r. poz. 2146);
3) rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 465);
4) rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 171).

 

Kontakt:
Dane kontaktowe punktu informacyjnego dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:
• tel. 261 872 419
• wkupraga@ron.mil.pl
• wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

 
Dowiedz się więcej:
Więcej informacji dostępnych jest na stronach:  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP