Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURS PRZEKWALIFIKOWANIA PODOFICERÓW REZERWY (obsługa kancelarii)

 

Kurs przekwalifikowania podoficerów rezerwy do specjalności wojskowej SW: 54D24 (obsługa kancelarii) dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych.

KOD: 9101017 ilość uczestników do 30 osób

 

Kurs przeznaczony jest dla: podoficerów rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych w zakresie obsługi kanceiarii tajnych i kancelarii tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych z jednostek wojskowych etatu czasu „W”, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia podstawowego w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

 

Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie - zgodny ze wzorem zawartym w Decyzji Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej - przesyła do Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych na minimum miesiąc przed rozpoczęciem kursu Komendant WKU z którego jest kierowany kandydat.
Celem kursu jest: przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych na stanowiskach kierowników kancelarii tajnych i kancelarii tajnych międzynarodowych, zastępców kierowników i osób zajmujących inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, a ponadto wypełnienie wymogów wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej.
Czas trwania: 30 dni.
Charakterystyka kursu: zakres przedmiotowy kursu obejmuje zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków służbowych na stanowisku kierownika kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej, zastępcy kierownika oraz osób zajmujących inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych, a także innych niż kancelaria tajna komórkach organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych.

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie ze szczegółami: 

Moduł I: szkolenie z wykorzystaniem kształcenia na odległość - ADL (przed przybyciem do Akademii Sztuki Wojennej). Zadaniem uczestników kursu będzie samodzielne (w ramach samokształcenia) zapoznanie się z dedykowanymi materiałami umieszczonymi na platformie e-learningowej ASzWoj.
Moduł II: zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń praktycznych.
W wyniku realizacji treści programu słuchacze powinni osiągnąć następujące efekty szkoleniowe:
- nabycie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu szkolenia ogólnowojskowego (strzeleckiego);
- nabycie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
- zapoznanie z zasadami cyberbezpieczeństwa.
Moduł III: zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń praktycznych.
W wyniku realizacji treści programu słuchacze powinni osiągnąć następujące efekty szkoleniowe:
- nabycie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki ochrony informacji niejawnych zawartych w aktach prawnych;
- przygotowanie do realizacji zadań związanych
z ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
- nabycie umiejętności w zakresie zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych (ARCUS), w których są przetwarzane informacje niejawne;
- nabycie wiedzy specjalistycznej w zakresie niezbędnym do
wykonywania pracy w miejscu pełnienia służby z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem
bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowania ryzyka;
- przygotowanie do działania w sytuacjach zagrożenia dla informacji niejawnych lub w przypadku ich ujawnienia;
- nabycie wiedzy i zagadnień dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych;
- uzyskanie uprawnień do wykonywania zadań kierownika kancelarii określonych w § 12 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Formą zaliczenia kursu jest: egzamin.
Założenia organizacyjno-programowe kursu opracowuje:
Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych w uzgodnieniu z Rektorem-Komendantem Akademii Sztuki Wojennej. Wnioski o kwalifikacje na kurs przesyłają poszczególne WKU za pośrednictwem macierzystych WSZW bezpośrednio do DOIN MON.


Program kursu opracowuje: Akademia Sztuki Wojennej w oparciu o opracowany przez DOIN MON program szkolenia zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1720).
Program kursu uzgadnia się: z Dyrektorem Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych i Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.
Program kursu zatwierdza i wprowadza: Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej.
Ukończenie kursu: potwierdzone jest zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanym przez DOIN MON oraz zaświadczeniem wydanym przez ASzWoj. W przypadku nie zdania egzaminu końcowego Dyrektor DOIN na wniosek słuchacza może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego w ciągu 30 dni od ukończenia kursu.
Kurs finansowany jest: w ramach dotacji podmiotowej przydzielanej Akademii Sztuki Wojennej w danym roku po zrealizowaniu kursu.

Kontakt:

Inspektor - 261 872 105 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP