Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa 2018

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU
 
 
Zgodnie z postanowieniami  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku,  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254): ustala się czas trwania kwalifikacji wojskowej w okresie od dnia 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku.
 
DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 ROKU WZYWA SIĘ:

    mężczyzn urodzonych w 1999 r.;

    mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

    osoby urodzone w latach 1997 i 1998, które:

    a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

    b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

    kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA ADMINISTROWANYM TERENIE:
Na terenie pozostającym w terytorialnym zasięgu działania Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Praga funkcjonować będą 3 Powiatowe Komisje Lekarskie:

    Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 w Warszawie;

    Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 w Warszawie;

    Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie.

 
SIEDZIBY I TERMINY URZĘDOWANIA POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH:
 
PKLek Nr 4 w Warszawie, ul. Mińska 1/5 Centrum Szkolenia Ustawicznego (tel. 519 047 444)
– funkcjonuje od 19.02. do 24.04.2018 r. dla osób  zameldowanych w dzielnicach:
 
Wawer    19.02. - 06.03.2018 r.
Praga Południe    07.03. - 10.04.2018 r.
Rembertów    12.04. - 16.04.2018 r.
Wesoła    17.04. - 23.04.2018 r.
Kobiety    24.04.2018 r.
 
PKLek Nr 5 w Warszawie, ul. Nagodziców 3 Osiedlowy Klub Arkona (tel. 519 047 455)
– funkcjonuje od 22.02. do 26.04.2018 r. dla osób  zameldowanych w dzielnicach:
 
Targówek    22.02. - 16.03.2018 r.
Praga Północ    19.03. - 03.04.2018 r.
Białołęka    04.04. - 26.04.2018 r.
Kobiety    20.04.2018 r.
 
PKLek w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 Starostwo Powiatowe (tel. 22 787 43 01 wew. 136)
– funkcjonuje od 05.03. do 27.04.2018 r. dla osób  zameldowanych w miastach i gminach:
 
Wołomin    05.03. - 14.03.2018 r.
Zielonka    14.03. - 16.03.2018 r.
Marki    19.03. - 23.03.2018 r.
Kobyłka    26.03. - 29.03.2018 r.
Strachówka    29.03.2018 r.
Radzymin    03.04. - 09.04.2018 r.
Tłuszcz    10.04. - 13.04.2018 r.
Ząbki    13.04. - 19.04.2018 r.
Klembów    20.04. - 23.04.2018 r.
Jadów    24.04.2018 r.
Dąbrówka    25.04.2018 r.
Poświętne    26.04.2018 r.
Dzień dodatkowy i kobiety    27.04.2018 r.
 
 
OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIA:

    Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

    a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

    b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu.

    Powiatowej komisji lekarskiej:

    c) posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada;

    d) wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

    Przedstawicielowi wojskowego komendanta uzupełnień:

    e) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

    f) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 
PRZENIESIENIE DO REZERWY:
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A”, „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), zostaną skreślone z ewidencji wojskowej. Osoby posiadające kategorie zdrowia „E” - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoby, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - "B" nie są przenoszone do rezerwy do czasu ponownego badania lekarskiego i zaliczeniu ich do kategorii zdrowia "A", "D" lub "E".

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (oznaczającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia zgłosić się w siedzibie kwalifikacji wojskowej lub  Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Przeniesienie do rezerwy osób które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje z mocy prawa, co oznacza, że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU.
 
SANKCJE KARNE:
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl