Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa 2020

  

 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 ROKU

W dniu 4 października 2019r. wydane zostało rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1981).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - to przedsięwzięcie realizowane w ramach współdziałania administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

     Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.

     Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

      Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej , a mają ukończony 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:

a)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

 
DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, w czasie pokoju;
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIA:

    Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

    a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

    b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu.

    Powiatowej komisji lekarskiej:

    c) posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada;

    d) wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

    Przedstawicielowi wojskowego komendanta uzupełnień:

    e) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

    f) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 
PRZENIESIENIE DO REZERWY:
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A”, „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), zostaną skreślone z ewidencji wojskowej. Osoby posiadające kategorie zdrowia „E” - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoby, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - "B" nie są przenoszone do rezerwy do czasu ponownego badania lekarskiego i zaliczeniu ich do kategorii zdrowia "A", "D" lub "E".

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (oznaczającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach  od dnia otrzymania orzeczenia lub bezpośrednio po zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania zgłosić się w siedzibie kwalifikacji wojskowej lub  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Przeniesienie do rezerwy osób które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje z mocy prawa, co oznacza, że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU.
 
SANKCJE KARNE:
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dane dotyczące Powiatowych Komisji Lekarskich, ich siedzib, terminów oraz zasięgu terytorialnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa-Praga

1. Powiatowa Komisja Lekarska nr. 4 w Warszawie (dla dzielnic: Praga Płd., Wawer, Rembertów, Wesoła) 

25.02-09.04.2020 r. i 15.04-28.04.2020 r.

Adres:

03-806 Warszawa ul. Mińska 1/5 
(Centrum Kształcenia Ustawicznego nr. 5)

tel. 519047444

Terminy kwalifikacji:

 • Praga Płd. – 25.02-20.03.2020 r.
 • Wawer – 23.03-09.04.2020 r.
 • Rembertów – 16.04-21.04.2020 r.
 • Wesoła – 22.04-28.04.2020 r.

2. Powiatowa Komisja Lekarska nr. 5 w Warszawie (dla dzielnic: Praga Płn., Białołęka, Targówek) 

24.02-23.04.2020 r.

Adres:

03-188 Warszawa ul. Nagodziców 3 
(Klub Osiedlowy „Arkona” SM „Praga”)

tel. 519047455

Terminy kwalifikacji:

 • Białołęka – 24.02-17.03.2020 r.
 • Targówek – 18.03-07.04.2020 r.
 • Praga Płn. – 08.04-16.04.2020 r. 
                   i 20.04-23.04.2020 r.

3. Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie
(dla gmin: Wołomin, Marki, Klembów, Jadów, Ząbki, Radzymin, Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Kobyłka, Zielonka, Poświętne ) 
02.03-24.04.2020 r.

Adres:

05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 
(Starostwo Powiatowe)

tel. (22)346-11-36

Terminy kwalifikacji:

 • Wołomin – 02.03-11.03.2020 r.
 • Marki – 11.03-18.03.2020 r.
 • Klembów – 19.03-20.03.2020 r.
 • Jadów – 20.03-23.03.2020 r.
 • Ząbki – 24.03-30.03.2020 r.
 • Radzymin – 31.03-03.04.2020 r.
 • Tłuszcz – 06.04-08.04.2020 r.
 • Dąbrówka – 09.04-14.04.2020 r.
 • Strachówka – 14.04.2020 r.
 • Kobyłka – 15.04-17.04.2020 r.
 • Zielonka – 20.04-22.04.2020 r.
 • Poświętne – 23.04.2020 r.
 • Kobiety i dzień dodatkowy – 24.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP