Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

WAŻNE!

JEDEN TURNUS SZKOLENIOWY - LEGIA AKADEMICKA

ĆWICZENIA WOJSKOWE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ WYŁĄCZNIE W JEDNYM TURNUSIE SZKOLENIOWYM, W TERMINIE - OD 8/9 SIERPNIA DO 19 WRZEŚNIA 2020 R.

Poniżej przedstawiamy harmonogram organizacji turnusu:

powołanie: 8/9 sierpnia br. (termin może być rozłożony na dwa dni ze względów prewencyjnych),
moduł podstawowy: 8/9 sierpnia - 29 sierpnia br.,
przysięga - 29 sierpnia br.,
moduł podoficerski - 30 sierpnia - 19 września br.,
moduł specjalistyczny w SW cyberbezpieczeństwa - 20 września - 26 września br.

Kontakt:

kpt. Bartosz TATCZYN (261 184 187, b.tatczyn@ron.mil.pl)

WKU Warszawa-Praga:

Kamil Brzeziński tel. 261-872-244

Aneta Cieślak tel. 261-872-419

 

Z terenu administrowanego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie program realizowany będzie w niżej wymienionych uczelniach:

1. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - www.akademia.mil.pl
2. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - www.wat.edu.pl
3. Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie - www.vizja.pl
4. Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie - www.uth.edu.pl
5. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - www.uksw.edu.pl
6. Politechnika Warszawska - www.pw.edu.pl
7. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - www.mazowiecka.edu.pl
8. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie - www.puzim.edu.pl
9. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach - www.uph.edu.pl
10. Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu - www.uniwersytetradom.pl
11. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu - www.wsh.pl

WAŻNE:

Studenci zainteresowani udziałem w "Legii Akademickiej", powinni zgłosić się do koordynatora programu w jednej z wyżej wymienionych uczelni, oraz złożyć odpowiedni wniosek:

WNIOSEK OCHOTNIKA


Jednocześnie informujemy, iż zostały uruchomione punkty informacyjne, w których można uzyskać wszystkie informacje na temat bieżącej edycji programu.


Punkt informacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej - tel. 261. 874 672;

Punkt informacyjny w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym - tel. 261 824 187

Punkt informacyjny w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Praga - tel. 261 872 386

 


KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE LEGII AKADEMICKIEJ?
 

W edukacji wojskowej studentów może uczestniczyć student (bez względu na stopień studiów) zarówno studiów dziennych, jak i zaocznych. Z uwagi na praktyczną część szkolenia prowadzoną w ramach ćwiczeń wojskowych w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP, do jej odbycia może być powołany student niebędący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej na podstawie ochotniczego zgłoszenia się, niekarany za przestępstwo umyślne, posiadający obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ukończone osiemnaście lat. Należy podkreślić, iż studenci, którzy odbyli wcześniej jakiśrodzaj czynnej służby wojskowej, na podstawie którego otrzymali status żołnierza rezerwy, mogą odbywać szkolenie w ramach Legii Akademickiej w wyższym module szkolenia – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.


GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Osoby chętne do uczestnictwa w Legii Akademickiej powinny zgłosić się do dziekanatów uczelni wyższych uczestniczących w programie, które prowadzą część teoretyczną szkolenia wojskowego i złożyć do jej rektora wniosek (ZAŁĄCZNIK Nr 4) w sprawie przystąpienia do programu Legii Akademickiej. Wniosek taki stanowi podstawę do zakwalifikowania na część teoretyczną oraz jest uznawany jako wstępna deklaracja uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.

 

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO LEGII AKADEMICKIEJ
Kwalifikowanie do uczestnictwa w części teoretycznej Legii Akademickiej prowadzą rektorzy uczelni uczestniczących w programie w porozumieniu z terenowymi organami administracji wojskowej. Warunkami zakwalifikowania kandydata do części praktycznej odbywanej w jednostkach wojskowych jest:
- posiadanie (uzyskanie) orzeczonej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- pozytywne zaliczenie części teoretycznej szkolenia przeprowadzanego przez uczelnie cywilną uczestniczącą w programie Legii Akademickiej,
- złożenie wniosku  poprzez uczelnię prowadzącą część teoretyczną do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu studenta w sprawie powołania na ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczego zgłoszenia się do ich odbycia.
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter weryfikacyjny w zakresie potwierdzenia wypełniania określonych powyżej warunków, z uwzględnieniem dostępności miejsc w jednostkach wojskowych wytypowanych do szkolenia. Zakwalifikowanie kandydata do odbycia ćwiczeń wojskowych jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych.

 

GDZIE ODBYWA SIĘ SZKOLENIE WOJSKOWE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ?
Szkolenie wojskowe studentów w ramach programu Legii Akademickiej realizowane jest w dwóch częściach:

1) teoretycznej – prowadzonej przez uczelnie biorące udział w programie Legii Akademickiej;
2) praktycznej – jako ćwiczenia wojskowe realizowane w ramach trzech modułów:
- moduł podstawowy i podoficerski – w wytypowanych centrach szkolenia i jednostkach wojskowych,
- moduł oficerski – w wytypowanych uczelniach wojskowych (planowany najwcześniej w roku akademickim 2019/2020).
Z dniem stawienia się w jednostce wojskowej do odbycia ćwiczeń wojskowych, studenci uzyskują status żołnierza w czynnej służbie wojskowej i otrzymują stopień szeregowego.

 

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA
Studenci uczestniczący w programie Legii Akademickiej nabywają uprawnienia i świadczenia właściwe dla żołnierzy niezawodowych odbywających ćwiczenia wojskowe, dopiero w trakcie części praktycznej Legii Akademickiej – po stawieniu się w jednostce wojskowej:

 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie,
 • bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
 • obowiązek ubezpieczeniowy,
 • ulgowe przejazdy,
 • szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP.

Podczas odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierze otrzymują uposażenie w zależności od posiadanego stopnia wojskowego w wysokości stawki dziennej:

 • dla szeregowego – 104,03 zł,
 • dla starszego szeregowego – 107,68 zł,
 • dla kaprala – 118,63 zł.
  (wg stanu na dzień 01 czerwca 2019 r.)

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ
Szkolenie w ramach Legii Akademickiej, w zależności od uczestnictwa w danym module zakończone jest:

 • moduł podstawowy – przysięgą wojskową,
 • moduł podoficerski – egzaminem podoficerskim i po jego pozytywnym zaliczeniu, mianowaniem do stopnia wojskowego kaprala,
 • moduł oficerski – zakończony egzaminem oficerskim wymaganym do mianowania na stopień podporucznika, jednakże mianowanie nie może odbyć się wcześniej niż po ukończeniu studiów (posiadanie wykształcenia wyższego jest sprecyzowanym ustawowo warunkiem do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego).

Studenta, który ukończył ćwiczenia wojskowe w ramach części praktycznej Legii Akademickiej zwalnia się z czynnej służby wojskowej i nadaje się status żołnierza rezerwy o stopniu wojskowym uzyskanym podczas szkolenia.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP