Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O służbie przygotowawczej

 

Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (art. 55 ust. 1 pkt 2). Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek osiemnastu lat i wykształcenie:
  • wyższe, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.


Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

 

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1500 zł brutto;
 • podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1000 zł brutto;
 • szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 750 zł brutto.


 

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.


W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

 

Zgodnie z regulaminem służby przygotowawczej kandydaci przechodzą:

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE  DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OBEJMUJE:

 • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • przeprowadzenie rozmowy wstępnej;
 • w przypadku kobiet skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej ( celem wydania  orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej).


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE OBEJMUJE:

 • ocena wyników nauczania ( sprawność fizyczna oraz poziom kwalifikacji);
 • postępowanie kwalifikacyjne ( określenia motywacji i predyspozycji ochotnika).

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OBEJMUJE:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji - wynikające z treści świadectw, złożonych dokumentów i oświadczeń;
 • skierowanie do wojskowej pracowni psychologicznej(celem wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej)

 


Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Szczegółowe warunki, terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór wniosku i dokumenty składane o powołanie do tej służby oraz przypadki i terminy zwalniania z tej służby, przebieg służby przygotowawczej i czas trwania kształcenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.
Aby służba przygotowawcza nie kolidowała z tokiem studiów, służba ta realizowana będzie w dwóch okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych, po zakończeniu dwóch kolejno następujących po sobie latach studiów.

Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje:

 • w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane     w terminie lipiec - wrzesień,
 • w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy, realizowane w terminie lipiec - sierpień.

Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić jeśli, czas trwania studiów warunkuje ukończenie tej służby.

 

Punkt informacyjny

czynny w godzinach
poniedziałek:  8.00 - 16.30
wtorek - piatek: 8.00 - 15.00

   
Służba Przygotowawcza pok. nr 6, tel.  261-872-364,
Narodowe Siły Rezerwowe pok. nr 6,  tel. 261-872-419,

 Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń lub napisz:
 wkupraga@ron.mil.pl


 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl

  
 • BIP