Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc poszkodowanym i rodzinom zmarłych
POMOC WETERANOM, RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA
ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM  I PRACOWNIKOM WOJSKA.


System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

Podstawy prawne:

 1.     Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 2.     Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji  i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników


Rozporządzenia do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa:

 1.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom i weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.
 2.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.
 3.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu.
 4.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weterana poszkodowanego-żołnierza.
 5.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz najbliższym członkom jego rodziny.
 6.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje”.
 7.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu  dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.
 8.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym.
 9.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.
 10.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 11.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługującej uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.
 12.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy.


Telefony informacyjne:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 -15:00

 1.     Koordynator regionalny p. Andrzej LAUDY - tel. 261 826 038


WKU Warszawa-Praga od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 -15:00

 •     Indywidualni opiekunowie do spraw osób uprawnionych p. Jadwiga TOKARSKA tel. 261 872  243


 

INFORMACJA

Informujemy, że w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych zadania w zakresie opieki nad rodzinami poległych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanymi żołnierzami i pracownikami wojska realizuje pełnomicnik Oddziału Służby Poza Granicami Państwa Zarządu Zasobów Osobowych (J-1)

Pan płk Jacek MELA

Obowiązki słuzbowe wykonuje w siedzibie
Dowództwa Generalnego RSZ
ul. Żwirki i Wigury 103, blok 7A, pok. nr 6,
00-912 Warszawa.

Telefony kontaktowe:
825-940, 261 825-940,
fax: 825-636, 261 825-636,
tel. kom.: 600-833-322

Telefon zaufania 825-940, 261 825-940 dla osób uprawnionych do systemu pomocniczego, który czynny jest we wtorki w godz 15.00 - 18.00 oraz w czwartki w godz. 10.00 - 13.00.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP