Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc rekonwersyjna

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy w zakresie:

 •     doradztwa zawodowego;
 •     przekwalifikowania zawodowego;
 •     pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju);
 •     praktyk zawodowych.

 
DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, kieruje żołnierza na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem i dyrektorem COAZ lub właściwym ze względu na miejsce stacjonowania JW kierownikiem OAZ.

Żołnierz zawodowy, może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.

Zajęcia grupowe realizowane są w wymiarze do trzech dni przez dyrektorów COAZ lub OAZ, właściwych ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową. Są to szkolenia informacyjno - doradcze, podczas którch informuje się o:

 •     możliwościach przekwalifikowania zawodowego;
 •     możliwościach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 •     możliwościach odbywania praktyk zawodowych;
 •     sytuacji społeczno- zawodowej byłych żołnierzy zawodowych oraz problemach ich adaptacji do cywilnego rynku pracy;
 •     wybranych zagadnieniach psychologii sukcesu;
 •     rynku pracy i możliwościach zatrudnienia;
 •     aktywnych metodach poszukiwania pracy;
 •     zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmów z pracodawcami;
 •     sytuacji finansowo- prawnej żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej.

Ponadto zajęcia są okazją do indywidualnych konsultacji oraz spotkań z „ludźmi sukcesu”, pracodawcami oraz przedstawicielami firm doradztwa personalnego.

Były żołnierz zawodowy może korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym.

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy, może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub z przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.

REKONWERSJA - zmiany wysokości limitów na przekwalifikowanie zawodowe.

W związku ze zmianą  stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych z dniem 01.01.2020 roku ulegają również zmianie wysokości limitów finansowych dotyczących pomocy rekonwersyjnej.

  • po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu –  3082,50 zł.,
  •  po 9 latach  służby wojskowej – 200% limitu – 6165.00 zł.,
  •  po 15 latach służby wojskowej- 300% limitu   - 9247,50 zł.,
  •  Zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby   wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz uprawnieni członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w  związku z wykonywanie zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby w następnie wypadku lub choroby pozostającej w związku  z wykonywaniem zadań służbowych – 300% limitu - 9247,50 zł.,
  Podstawa: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2020 r. poz.572).

W ramach przekwalifikowania finansuje się też koszty:

 • dwudziestu przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem,

 • trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określony w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 • koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się powyżej 50 kilometrów w jedną stronę. Pokrycie kosztów dokonuje się na podstawie oryginalnych rachunków i biletów.

Zwrotu kosztów przejazdów i noclegów dokonuje:

 •     żołnierzowi zawodowemu, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową,
 •     byłemu żołnierzowi zawodowemu, właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.


Procedura uzyskania środków finansowych na przekwalifikowanie:

 • Żołnierz zawodowy, który jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej na podstawie art. 120, ust.3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, składa w jednostce wojskowej wniosek do dyrektora WBE. Wniosek ten dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej.

 • Były żołnierz zawodowy uprawniony do pomocy rekonwersyjnej składa wniosek również  do dyrektora WBE w Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub analogicznie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym .Wniosek ten przesyłany jest również za pośrednictwem  dyrektora COAZ lub OAZ.

 • Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego.

 • Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty szkolenia, poprzez:
  • przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie faktury lub rachunku wystawianego przez tę instytucję,
  • wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie, po przedstawieniu przez tego żołnierza oryginału rachunku (faktury), potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.


Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego uprawnionego, numer PESEL, NIP oraz adres urzędu skarbowego;
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
 • nazwę ośrodka szkolenia;
 • termin przekwalifikowania zawodowego;
 • koszt przekwalifikowania zawodowego;
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
 • informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

Do wniosku należy dołączyć:

ŻOŁNIERZ  ZAWODOWY:

 • Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 • Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie  przekwalifikowania zawodowego;
 • Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
 • Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń


BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

 • Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
 • Dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej;
 • Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
 • We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.


MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH:

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
 • Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;
 • Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.


Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:

 • Oświadczenie o stanie cywilnym;
 • Zaświadczenie o pobieraniu nauki;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

 


 

Do pobrania:
Wzór wniosku pdf doc

 

POŚREDNICTWO PRACY:

 • Organy wojskowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. - prowadzą dla byłych żołnierzy zawodowych pośrednictwo pracy.
 • Były żołnierz zawodowy ubiegający się o zatrudnienie składa do organu wojskowego, o którym mowa w § 13 w/w rozporządzenia, wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym że w przypadku stanowisk pracy związanych z obronnością kraju – wyłącznie do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.
 • Organ wojskowy, na wniosek byłego żołnierza zawodowego, przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając potrzeby żołnierza i posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.
 • Organ wojskowy, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia byłemu żołnierzowi zawodowemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach wskazanych przez żołnierza, jeżeli brak jest ofert pracy w miejscu zamieszkania.


 
PRAKTYKI ZAWODOWE:

 • Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją pełnomocnika Ministra Obrony narodowej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.
 • Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
 • Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową, pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki według zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

UWAGA: Udzielenie żołnierzom zawodowym pomocy rekonwersyjnej określonej w przepisach resortowych nie pozbawia tych żołnierzy z możliwości korzystania z pomocy w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, określonych w Ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez okres 36 miesięcy po zwolnieniu – „żołnierz rezerwy” (bez pełnej wysługi). Warunkiem skorzystania z tej oferty jest zarejestrowanie się zainteresowanego we właściwym do miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy lub bezrobotny.

 


 

Do pobrania:
Wzór wniosku pdf doc

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP