Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WYDANIE KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ, ZAŚWIADCZENIA
PROCEDURA WYDANIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
 • telefoniczne sprawdzenie czy osoba wnosząca o wydanie książeczki figuruje na ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Praga;
 • wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 28 zł za wydanie książeczki wojskowej w kasie Urzędu Dzielnicy Praga Północ na ul. Kłopotowskiego 15;
 • dostarczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Praga potwierdzenia wpłaty, jednego zdjęcia legitymacyjnego 3 x 4 cm, wypełnionego wniosku (ew. wypełnienie wniosku na miejscu);
 • do wydania książeczki wojskowej niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego, aktualnego prawa jazdy bądź paszportu.
Z opłaty skarbowej zwolnieni są:
 • żołnierze rezerwy wyrabiający pierwszą książeczkę wojskową po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
 • osoby ubiegające się o wydanie pierwszej książeczki wojskowej.

Wydanie książeczki wojskowej następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wraz ze zdjęciem i potwierdzeniem wpłaty.

Odbiór książeczki wojskowej jest możliwy tylko przez jej właściciela po uprzednim okazaniu dowodu osobistego.
 
261-872-119, 261-872-118 – informacja dla osób bez stopnia oraz szeregowych
261-872-119 – informacja dla oficerów, podchorążych i podoficerów

PROCEDURA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA
 • telefoniczne sprawdzenie czy osoba wnosząca o wydanie zaświadczenia figuruje na ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Praga;
 • dostarczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Praga wypełnionego wniosku (ew. wypełnienie wniosku na miejscu).

 
Zaświadczenia wydaje się:

 • do naliczenia świadczeń emerytalnych, rentowych, do zakładów pracy, do urzędu pracy itp. – o okresie odbywania służby wojskowej;
 • do szkół, zakładów pracy, urzędu pracy itp. – o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • do meldunków dla osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej – o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 •  na własną prośbę – o okresie odbywania służby wojskowej lub o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia może nastąpić drogą pocztową lub poprzez osobiste stawienie się w WKU

Wydanie zaświadczenia następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W szczególnych wypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Odbiór zaświadczenia możliwy jest osobiście, przez upoważnioną pisemnie osobę lub pocztowo za potwierdzeniem odbioru.

Wydanie zaświadczenia na terytorium kraju jest bezpłatne.

261 872-119, 261 872-118 – informacja dla osób bez stopnia oraz szeregowych
261 872-119 – informacja dla oficerów, podchorążych i podoficerów

MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 roku w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia. W celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, medal może być nadany również

 • złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;
 • srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.


Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub drogą pocztową do Wojskowej Komendy Uzupełnień odpowiedniej dla adresu zameldowania na pobyt stały.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP