Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury/Przepisy

  PROCEDURY / PRZEPISY

Szkolnictwo wojskowe dla osób ze środowiska cywilnego jest realizowane:

- na uczelniach wojskowych jako studia stacjonarne, dla osób posiadających wykształcenie średnie oraz świadectwo dojrzałości 

- na uczelniach wojskowych jako kursy / studium oficerskie dla osób posiadających tytuł magistra 

- na uczelni cywilnej (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej, dla osób posiadających wykształcenie średnie oraz świadectwo dojrzałości 

- w szkołach podoficerskich, dla osób z wykształceniem średnim 

- w ośrodkach szkolenia, dla osób posiadających wykształcenie gimnazjalne / zawodowe branżowe 

 

Studia licencjackie oraz inżynierskie są w procesie rekrutacji do wyższych uczelni wojskowych traktowane na równi z wykształceniem średnim maturalnym.

Wnioski na STUDIA WOJSKOWE składamy na adres uczelni wojskowej.

Wnioski na „STUDIUM OFICERSKIE” (nabór na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów ze środowiska cywilnego posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, czyli kursy oficerskie) składamy w WKU (Wojskowej Komendzie Uzupełnień).

Wnioski na UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI składamy w WKU (Wojskowej Komendzie Uzupełnień), oraz rejestrujemy na stronie uczelni AWL-WROCŁAW

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Wniosek kandydata wraz z kwestionariuszem 
 2. Świadectwo ukończenia szkoły / świadectwo maturalne / dyplom studiów;
 3. Życiorys / CV;
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał;
 5. Informację o niekaralności z KRK – Krajowego Rejestru Karnego - ważność 30 dni od daty wystawienia, więc kandydaci zabierają na egzaminy / kwalifikacje;
 6. Potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (termin dostarczenia uzależniony od regulaminu szkoły)
 7. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (np. kursy językowe, prawo jazdy, skoki spadochronowe, poświadczenie bezpieczeństwa, itp.)

Nieodłączną częścią wniosku jest kwestionariusz.

Pobierz Wniosek o powołanie do służby kandydackiej + kwestionariusz” 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

 1. Kandydat rejestruje się poprzez stronę internetową uczelni i składa wypełniony wniosek na adres uczelni, lub bezpośrednio w WKU Warszawa-Praga (jeśli do szkoły podoficerskiej, studium oficerskiego, UM-Łódź, ośrodka szkolenia);
 2. Kandydat do LAW w Dęblinie na kierunek lotnictwo i kosmonautyka, po analizie wniosku zostanie wezwany przez uczelnię na szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner";
 3. Po akceptacji wniosku, kandydatowi zostaje telefonicznie podany termin na badania lekarskie i psychologiczne do zawodowej służby wojskowej. Musi osobiście zgłosić się do WKU po odbiór skierowań na badania;
 4. Kandydaci do jednostek desantowo-szturmowych, lotniczych, morskich muszą wykonać dodatkowe badania lekarskie dla stanowisk wymagających szczególnych predyspozycji;
 5. Po wpłynięciu do WKU pozytywnych orzeczeń RWKL i RWPP o zdolności do zawodowej służby wojskowej, zostają one wysłane do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia;
 6. Jeżeli kandydat nie posiadał wcześniejszego orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej zostanie wydana mu książeczka wojskowa (potrzebne zdjęcie 3x4 cm.) oraz założona zostanie ewidencja wojskowa;
 7. O terminie kwalifikacji / egzaminów wstępnych kandydat zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie przez uczelnię, szkołę lub ośrodek szkolenia (bardzo ważne jest czytelne i prawidłowe podanie we wniosku adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail);
 8. Przed kwalifikacjami / egzaminami należy odebrać z Sądu zaświadczenie o niekaralności z KRK oraz wnieść opłatę z tytułu egzaminów wstępnych;
 9. Przystąpienie do egzaminów wstępnych, sprawdzianu wiedzy ogólnej lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów z języka angielskiego i sprawności fizycznej;
 10. Po zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną zostaje ponownie wezwany do WKU w celu wydania karty powołania do pełnienia służby kandydackiej w odpowiedniej jednostce wojskowej;
 11. Proces rekrutacji kończy się w momencie stawienia się w jednostce wojskowej i potwierdzenia stawiennictwa.

POBIERZ - Finanse w mundurze 

 

AKTY NORMATYWNE: 

Pobierz - ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Pobierz - ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
Pobierz - Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022.
Pobierz - Decyzja nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.
Pobierz - ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich.
Pobierz - Decyzja Nr 171/MON z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.
Pobierz– DECYZJA Nr167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2020r.w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2021r.
Pobierz - USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – z późniejszymi zmianami - teks ujednolicony.
Pobierz - USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – tekst ujednolicony.
Pobierz – ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach – z późniejszymi zmianami z dnia 30 grudnia 2016 r.
Pobierz – ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
Pobierz - ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
Pobierz – ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką zawodowych – z późniejszymi zmianami z dnia 4 listopada 2016 r.
Pobierz - USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz– ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie.
Pobierz – ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką – z późniejszymi zmianami z dnia 8 grudnia 2020 r

 

PREFEROWANE WYKSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH:

(odnośnik w szkołach oficerskich i szkołach podoficerskich)

 Ruchu lotniczego:

1) kierunki studiów:

a) lotnictwo i kosmonautyka,

b) nawigacja,

c) zarządzanie lotnictwem,

d) zarządzanie ruchem lotniczym;

2) wymagania zdrowotne:

a) orzeczenie o zdolności do służby w ramach personelu naziemnego zabezpieczenia lotów – wydane przez właściwą komisję lotniczo – lekarską.

3) znajomość języków obcych zgodnie z STANAG 6001 na poziomie minimum 1,1,1,1 lub poziom operacyjny IV ICAO

 

Bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów:

1) kierunki studiów:

a) lotnictwo i kosmonautyka,

b) automatyka i robotyka,

c)elektronika i telekomunikacja,

d) elektrotechnika,

e) fizyka, 

f) informatyka,

g) mechatronika;

2) zawody:

a) technicy:

· technik mechanik lotniczy,

· technik awionik,

· technik informatyk,

· technik teleinformatyk,

b) mechanicy:

·mechanik lotniczy,

·mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,

·elektromechanik,

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Inżynieryjno-lotnicza:

1) kierunki studiów:

a) lotnictwo i kosmonautyka,

b) automatyka i robotyka,

c)elektronika i telekomunikacja,

d) elektrotechnika,

e) energetyka,

f) fizyka,

g) fizyka techniczna,

h) informatyka,

i) inżynieria materiałowa,

j) mechanika i budowa maszyn,

k) mechatronika;

2) zawody:

a) technicy:

· technik mechanik lotniczy,

· technik awionik,

· technik elektronik,

· technik elektryk,

· technik mechanik,

· technik telekomunikacji,

· technik mechatronik,

· technik informatyk,

· technik teleinformatyk,

· technik pojazdów samochodowych,

· technik energetyk,

b) mechanicy:

·mechanik lotniczy,

·mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,

·elektryk,

·elektromechanik,

·elektromechanik pojazdów samochodowych,

·monter elektronik,

·monter mechatronik,

·monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

·mechanik–monter maszyn i urządzeń,

·mechanik pojazdów samochodowych.

 

(podstawa: Decyzja 120/MON z 19 czerwca 2017 r.)

 

Działań nurkowych:

Średnie w zakresie zawodów:   

- morskich;

- żeglugi śródlądowej,

- budownictwa morskiego,

lub

- mechaniczne,

- elektryczne,

- techniczne – automatyka.

 

Artylerii przeciwlotniczej:

mechanika

mechatronika

automatyka

elektrotechnika

elektronika

elektryka

informatyka

 

Przeciwlotniczych zestawów rakietowych:

elektronika

elektrotechnika

mechatronika

automatyka

informatyka

elektryka

mechanika

 

Pielęgniarstwa:

dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej to jest uczelni prowadzącej kształcenie na poziomie studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów magisterskich jednolitych na kierunku pielęgniarstwo lub

ukończenie publicznej szkoły policealnej lub pomaturalnej lub liceum medycznego i uzyskanie dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza;

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza wydane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych;

co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza

  

Ratownictwo medyczne:

ukończenie studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ratownik medyczny oraz posiadanie tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku (specjalności) lub

ukończenie publicznej szkoły policealnej lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny.

realizowanie ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w różnych formach kształcenia (w tym kursu doskonalącego dla ratowników medycznych), udokumentowane w karcie doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.

 

Kryptologia:

 

Wykształcenie minimalne preferowane – średnie techniczne w zakresie:
- informatyki;
- telekomunikacji;
- teleinformatyki;
- łączności.

Wykształcenie minimalne akceptowane – średnie techniczne w zakresie:
- elektroniki;
- elektrotechniki;
- mechatroniki;
- automatyki;
- robotyki.
lub pokrewne oraz wykształcenie średnie ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizycznym

Wymogi:
- od kandydata na szkolenie na potrzeby grupy osobowej kryptologii, wymaga się wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE.

Cyberbezpieczeństwo:

 

Wykształcenie minimalne preferowane – średnie techniczne w zakresie:
- cyberbezpieczeństwa;
- informatyki;
- elektroniki;
- teleinformatyki;
- mechatroniki;
- telekomunikacji;
lub pokrewne

Wykształcenie minimalne akceptowane – średnie ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizycznym.
Wymogi: - od kandydata na szkolenie na potrzeby grupy osobowej cyberbezpieczeństwa wymaga się wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli TAJNE. 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP