Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień
Warszawa-Praga z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Brechta 16, tel. 261872452

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl lub listownie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Warszawie ul. Brechta 16,
00 - 987  Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji osób zainteresowanych pełnieniem służby wojskowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z art. 14 ust. 4 pkt. 5 i pkt. 7 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub ujęcia
w ewidencji wojskowej w związku z art. 49 oraz art. 58 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie przez Wojskową Komendę Uzupełnień procesu rekrutacji, co wynika
w szczególności z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że podanie danych osobowych  jest konieczne dla rozpoczęcia procesu rekrutacji.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP