Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba kandydacka

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

 

Informujemy, iż na podstawie § 4 ust. 2a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 z poźn. zm) termin został wydłużony do dnia 17 lipca 2020 roku za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr.

  Służba kandydacka

 

 

KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KSZTAŁCĄ NA POTRZEBY KORPUSU:
 
- oficerów zawodowych - uczelnie wojskowe;
- podoficerów zawodowych - szkoły podoficerskie;
- szeregowych zawodowych - ośrodki szkolenia.


DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA, KTÓRA POSIADA:
 
- dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadkach ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
- świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej;
- świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
- świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.


WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - tj. niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i odpowiednie wykształcenie (wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia).

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz po podpisaniu umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów za utrzymanie i naukę (w sytuacjach określonych w art. 124 pkt. 6 ustawy), wydania rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej oraz stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


PROCES REJESTRACJI OBEJMUJE:
 
- wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej uczelni;
- dostarczenie wniosku o przyjęcie na studia do wybranej uczelni wojskowe. W roku 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną 
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej


WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ DO PIERWSZEGO DNIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:
 
- świadectwo dojrzałości;
- życiorys;
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
- aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami danej szkoły);
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata/ki;
- inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym danej uczelni, np.: certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych oraz wszelkie zaświadczenia, które mogą być rozpatrywane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE SKŁADA SIĘ Z:
 
- testu sprawności fizycznej;
- testu z języka angielskiego (jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego na stacjonarne studia wojskowe, natomiast obligatoryjnie do studium oficerskiego);
- analizy wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej;
- rozmowy kwalifikacyjnej.

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej  

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas:
WKU Warszawa-Praga od poniedziałku  do  piątku  w godzinach 8:00 -15:00

Referent Wydziału Rekrutacji tel. 261 872 386   

   Szef Wydziału Rekrutacji tel. 261 872 309

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP