Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba kandydacka


Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, wiek co  najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
 2. wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. podpisaniu umowy;
 2. wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
 3. stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

 

Do służby kandydackiej może być powołana również osoba będąca:

 1. cywilnym studentem uczelni wojskowej;
 2. studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa.

Kandydat na żołnierza zawodowego będący studentem studiów, odbywa w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe oraz pozostaje na zaopatrzeniu wybranej uczelni wojskowej.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.
 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:

 1. podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego;
 2. kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego;
 3. elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia składają egzaminy wstępne.

Stosunek służbowy służby kandydackiej wygasa z mocy prawa z dniem skreślenia z ewidencji uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia, jeżeli żołnierz pełniący służbę kandydacką nie ukończy nauki w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia.
 
Zwolnienie ze służby kandydackiej następuje odpowiednio decyzją rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia w przypadku:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 3. ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do zawodowej służby wojskowej;
 4. niespełnienia wymogów określonych w regulaminie studiów lub nauki;
 5. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 6. prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia  z czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 7. prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
 8. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności lub aresztu wojskowego, w tym również z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
 9. skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności;
 10. wniosku żołnierza.

Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką - kobiecie, w razie zajścia w ciążę, na okres ciąży i połogu udziela się urlopu bezpłatnego w wymiarze nie dłuższym niż dwanaście miesięcy.

W przypadku niepodjęcia służby kandydackiej po upływie okresu, dwunastu miesięcy oraz w przypadku ponownego zajścia w ciążę żołnierza pełniącego służbę kandydacką - kobietę zwalnia się ze służby kandydackiej.

Autor: Sztab Generalny WP - P1

 

Decyzja Ministra Obrony Narodowej -  w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów - skierowana do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych

 

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas:
WKU Warszawa-Praga od poniedziałku  do  piątku  w godzinach 8:00 -15:00

    Szef Wydziału Rekrutacji tel. 26 1872 309

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl

  
 • BIP