Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły oficerskie

 

   SZKOŁY OFICERSKIE

O przyjęcie na studia wojskowe w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniające warunki:

 1. Posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. Niekarana sądownie;
 3. Mająca co najmniej 18 lat;
 4. Posiadająca wykształcenie średnie maturalne – świadectwo dojrzałości;
 5. Posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.
 6. Znajomość języka angielskiego

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji

            Pobierz Wniosek o powołanie do służby kandydackiej + kwestionariusz

                Procedura postępowania

                Preferowane wykształcenie

 

WAŻNE!

Ukazała się decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.
Zapraszamy do zapoznania się z rozporząrzeniem LINK.

 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 pkt 1 decyzji Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r. oraz decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych):

1) Łączności i informatyki

 Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6, jako przydatne dla podoficerów zawodowych ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w korpusie osobowym łączności i informatyki, grupa osobowa - eksploatacja systemów łączności, określił ukończenie następujących kierunków studiów:

- elektronika i telekomunikacja,
- automatyka i robotyka,
- elektrotechnika,
- informatyka,
- mechatronika.

2) Rozrozpoznania i walki elektronicznej

- geodezja i kartografia (geoinformatyka, rozpoznanie obrazowe, meteorologia);
- mechatronika;
- elektrotechnika i telekomunikacja (eksploatacja systemów łączności, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, radioelektroniczne urządzenia pokładowe);
- zarządzanie techniką;
- zarządzanie i inżynieria produkcji.

3) Logistyki

PRZYDATNE KIERUNKI UKOŃCZONYCH STUDIÓW W PROCESIE POSTĘPOWAŃ REKRUTACYJNYCH NA 6-cio i 12-sto MIESIĘCZNE SZKOLENIA WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2022 ROKU W KORPUSIE OSOBOWYM LOGISTYKI

 4) Kadrowe

Propozycję Departamentu Kadr dotyczącą określenia przydatnych kierunków ukończonych studiów lub wymaganego doświadczenia zawodowego dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie na 6-miesięczne szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera w grupie osobowej kadrowej.

 

5) Korpus wychowawczy, grup osobowych orkiestr i zespołów estradowych

zgodnie z § 10 pkt 3 Decyzji Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r. w ramach trzymiesięcznego szkolenia w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, uprzejmie informuję, że wobec kandydatów do korpusu wychowawczego, grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych, wymogiem kwalifikacyjnym w zakresie specjalistycznym jest posiadanie wykształcenia wyższego, tytułu magistra sztuki – preferowane w zakresie dyrygentury. Ponadto, absolwent studium ma obowiązek posiadać kwalifikacje znajomości języka obcego wg standardu STANAG 6001 poziomie 1111.
Jednocześnie uprzejmie informuję Państwa, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, wzorem lat ubiegłych, planuje przeprowadzić praktyczny egzamin specjalistyczny dla kandydatów wymienionej grupy osobowej w zakresie sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentury. Celem egzaminu jest weryfikacja i klasyfikacja kandydatów na podstawie ich praktycznych umiejętności specjalistycznych. Wytyczne do przeprowadzenia egzaminu wstępnego w zakresie sztuki muzycznej – dyscyplinie dyrygentury dla kandydatów na oficerów w korpusie wychowawczym, grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych wraz z terminem egzaminu zostaną przesłane w późniejszym terminie. Egzamin odbędzie się przed powołaną przez Departament komisją z udziałem Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, w jej siedzibie: Warszawa, ul. 11 listopada 17/19.
Jednocześnie uprzejmie proszę o włączenie przedstawiciela Departamentu do opracowania projektu tabeli protokołu rozmowy kwalifikacyjnej w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie pod numerami (261 840 144, 723 253 681).

 

LINK DO WYSZUKIWARKI KIERUNKÓW STUDIÓW OFICERSKICH

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/

REKRUTACJA 2021  - STRONA

 

Rejestracja do 02.07.2021

Egzaminy 12 – 15.07.2021

Rozpoczęcie szkolenia 9 – 10.09.2021

 

 

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/ 

REKRUTACJA 2021  - STRONA

 

Składanie wniosków, rejestracja do 02.07.2021

Egzaminy 07 – 09.07.2021

Rozpoczęcie szkolenia 26.08.2021

 

 

 

 

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
https://awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

REKRUTACJA 2021  - STRONA

NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM w Łodzi  kierunek LEKARSKI w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej - LINK

     

 

 

 

 

 

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, ul. Dywizjonu 303
http://www.wsosp.deblin.pl/

REKRUTACJA 2021  - STRONA

Składanie wniosków, rejestracja do 02.07.2021 r.

 

 Tabelka limitu przyjęć do szkół oficerskich 

 

 

 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP