Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zarys historyczny

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga  jest jedną z najstarszych w Polsce jednostek administracji wojskowej. Powstała ona wraz z pierwszymi organami władzy ludowej, jej rodowód sięga 1944r. W dalszych latach przechodziła różne zmiany i reorganizacje wraz z przemianami organizacyjnymi jakie następowały w organach władzy państwowej.

W dniu 28 maja 1944r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski, rozkazem Nr 018/Org. powołuje Rejonową Komendę Uzupełnień Warszawa Praga, która swoim zasięgiem działalności obejmowała prawobrzeżną Warszawę.

Pierwszym komendantem RKU Warszawa Praga został ppłk Julian Dadlez.

W miarę wyzwalania terenów na zachód od Wisły zachodziła potrzeba zreformowania dotychczasowych Rejonowych Komend Uzupełnień. W związku z tym, z dniem 15 września 1945 r. powołano Rejonową Komendę Uzupełnień Warszawa Praga w nowym układzie, która obejmowała swym zasięgiem działania całą prawobrzeżną Warszawę aż do 28 lutego 1954r. W tym czasie, rozkazem organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej Nr 041/Org. z dnia 2 maja 1950r. zaniechano używania nazwy Rejonowa Komenda Uzupełnień, a w to miejsce wprowadzono określenie: Wojskowa Komenda Rejonowa.

Początek roku 1954 przynosi kolejną reorganizację. Na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego Nr 0414/Org. z dnia 24 grudnia 1953r. Dowódca WOW Zarządzeniem Organizacyjnym Nr 012/Org. z dnia 6 lutego 1954 r. - na bazie WKR Warszawa Praga powołuje:

WKR Warszawa Praga I - obejmującą rejony:
-DRN Warszawa Praga Północ oraz
-DRN Warszawa Praga Śródmieście

Działalność WKR Warszawa Praga I - w nowym układzie trwała do marca 1966r. Od początku roku 1966 przeformowano dotychczas działające wojskowe komendy rejonowe i utworzono powiatowe, miejskie i dzielnicowe sztaby wojskowe. Dzielnicowy Sztab Wojskowy Warszawa Praga Północ obejmował swym zasięgiem ten sam rejon, jaki obejmowała WKR. W tej strukturze organizacyjnej - DSzW-WKR istniała do końca roku 1971r.

Od stycznia 1972 roku Rozkazem Szefa Sztabu WOW Nr 031, DSzW-WKR zostały przeformowane na: Dzielnicowy Sztab Wojskowy.

 W 1975 r. w związku z dokonanym w całym kraju nowym podziałem administracyjnym, przeformowane zostały również organy administracji wojskowej. Z dniem 1 sierpnia 1975 r. utworzona zostaje Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Praga Północ, która zasięgiem obejmowała dzielnicę Praga Północ, miasto i gminę Wołomin oraz miasta: Zielonka, Ząbki, Kobyłka i Marki.

Kolejne lata przynosiły kolejne zmiany WKU Warszawa Praga Północ mieściła się przy ulicy B. Brechta 16, a swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy:
-Białołękę
-Pragę Północ
-Targówek

W ostatnim okresie obowiązki komendanta WKU Warszawa Praga Północ sprawowali:
- od 14.12.2003 r. ppłk dypl. Andrzej Ryszka,
- od lipca 2007 r. do 31.12.2010 r. ppłk Eugeniusz Nowak

Od 01.01.2011 r. na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (DZ. U. z 2010 nr 41 poz. 242) zostaje sformowana Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga następca prawny WKU Warszawa - Praga Południe i WKU Warszawa - Praga Północ. Po połączeniu WKU Warszawa - Praga obejmuje zasięgiem  działania
- powiat wołomiński
oraz części miasta stołecznego Warszawy, dzielnice:
- Białołęka,
- Praga Południe,
- Praga Północ,
- Rembertów,
- Targówek,
- Wawer,
- Wesoła.

Obowiązki komendanta  nowo sformowanej  Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga od 01.01.2011r. do dnia 06.04.2018 r. pełnił ppłk mgr inż. Robert PUTRZYŃSKI.

Od 06.08.2018 r. do 03.01.2019r obowiązki Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga pełnił ppłk Dariusz ZDROJEWSKI.

Od 03.01.2019 r.  obowiązki Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga pełnił ppłk Marcin SABADYN.

Od 01.04.2019 r. obowiązki Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga pełni ppłk Andrzej KOSIERADZKI.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP