Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zostań Żołnierzem

 

Znowelizowana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 z późn. zm.) daje dużo większe możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej osobom, które spełniają określone wymagania.

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

 •     posiadająca obywatelstwo polskie;
 •     o nieposzlakowanej opinii;
 •     której wierność Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;
 •     posiadająca odpowiednie kwalifikacje;
 •     posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej (kat. Z).

 
Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 • korpus oficerów zawodowych;
 • korpus podoficerów zawodowych;
 • korpus szeregowych zawodowych.


Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej - na czas nieokreślony - w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych;
 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie - w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.
  • Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia słuzby w formacjach, o których mowa w art. 17a Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  • Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat.
  • Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 2 lat.
  • Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki zawarty został kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni kontraktową służbę wojskową.


Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

 

KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika, po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.

Ponadto do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.


Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika, po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 •  oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyzszych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

 

KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą oceną w ostatniej opinii służbowej;
 • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada ukończoną szkołę średnią,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.


Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 

 • podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończone szkołę gimnazjum, po ukończeniu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową, ukończył co najmniej gimnazjum, posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić służbę wojskową oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.
 3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
 5. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 6. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.


    Do wniosku, żołnierz rezerwy załącza:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
 •  zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.

Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy, kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej a następnie zawierany jest z nim kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi kartę powołania i kieruje go do właściwej jednostki wojskowej w celu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl